03-6161857

שדרות רמז 16, בני ברק

03-6161857

שדרות רמז 16, בני ברק

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

תקנון

1. כללי

1.1  אתר www.mira-cosmetics.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות קוסמטיקה וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הנה מירה חן  משד' רמז 16 בני ברק, ע.מ 035812452 (להלן: "העסק) 

1.3 פעולה באתר הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: "שימוש"). כל גולש המבצע שימוש באתר הינו "משתמש" (להלן "המשתמש")

1.4 שימוש באמצעות האתר כפוף  לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא/י את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין העסק.

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

1.5 כל המבצע שימוש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. 

1.6 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע השימוש באתר יהווה הודאה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

1.7 בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.

1.8 באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. כמו-כן,האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע השימוש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.

1.9 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, לרבות ממשק הניהול וממשק הסליקה וכיו"ב,  בדבר השימושים המתבצעים דרך האתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות השימוש ולפרטי השימוש שאותו מבצע/ת הגולש/ת באתר.

1.10 האתר ו/או העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי השימוש באתר. 

1.11 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע השימוש כל תביעה נגד האתר /או העסק בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. 

1.12 לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי העסק בטל: 6161857 03 
או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה [email protected] 

  1. הזכות לרכוש מוצרים באתר

2.1 כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע שימוש באתר בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן: 

 2.1.1במידה והמשתמש באתר הינו קטין (מתחת לגיל 18) אשר אינו זכאי לבצע רכישה בכרטיס אשראי ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו. 

2.1.3 המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.

2.1.4 המשתמש באתר הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת. 

2.1.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רכישה ו/או הזמנה באתר מחייבת אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב. 

2.1.6 המשתמש באתר ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר. 

2.2 האתר רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר (להלן: "מבקר" או "משתמש" או "לקוח") ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר ו/או העסק, רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.3.1 אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.3.2 אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;

2.3.3 אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר ו/או בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

2.3.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם האתר ו/או העסק או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מהאתר ו/או העסק, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;

 2.3.5אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

 

  1. אופן הרכישה

3.1 האתר מאפשר למשתמשים בו לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה. 

3.2 כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.

3.3 עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: "דף המידע")

3.4  במסגרת שימוש באתר יהיה על כל משתמש להכניס פרטים שונים כמצוין כאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. בעלי האתר שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול הרכישה.

3.5 יודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או לעסק עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.6 נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים. המידע המוצג הינו המידע כפי שנמסר לעסק ו/או לאתר על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והוא באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם, היקפם ונכונותם של נתונים אלו. 

3.7 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאי מנהל האתר או מי מטעמו לבטל את הרכישה הספציפית. 

 3.8 לחיצה על כפתור "הוסף לסל" שליד הפריט המבוקש, מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו העליון של המסך. 

3.9 עם סיום בחירת הפריטים, יש ללחוץ על הקישור "סל הקניות שלי", ובו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח, דואר ישראל, או איסוף עצמי). ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי.

3.10 לאחר ביצוע הפעולה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר שהאתר יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין האתר. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי, לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל. במידה והפרטים שמסר המשתמש יידחו, לא תתבצע הרכישה.

3.11 האתר יהיה רשאי (אך לא חייב) לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.

3.12 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של האתר, יהוו ראיה חלוטה לאמור בהן. 

 

  1. תנאים כלליים

4.1 מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:

4.1.1 "מחיר מחוק"- משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י היצרן או היבואן. מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט.

4.1.2 "מחיר" – המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר.

4.1.3 – " מבצע" – הפריט נמצא במבצע באתר.

4.2 – כל המחירים באתר כוללים מע"מ. 

 

5 . מועדי אספקה,  משלוח והובלה.

5.1 האתר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא המופיעה באתר והלקוח סימן. 

5.2 האתר יפעל כדי לספק את המוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם עד 10 ימי עבודה.הזמנה באמצעות דואר ישראל תלויה בזמני השילוח של דואר ישראל והעסק אינו אחראי לעיכוב בשילוח עקב עיכוב בדואר ישראל, והלקוח לא יהיה זכאי לביטול העיסקה ו/או פיצוי עקב עיכוב במשלוח בדואר ישראל.

5.3 האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף לאפשרויות השילוח השונות. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה מעבר ל-10 ימי עבודה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי. הזמנה באמצעות דואר ישראל תלויה בזמני השילוח של דואר ישראל והעסק אינו אחראי לעיכוב בשילוח עקב עיכוב בדואר ישראל, והלקוח לא יהיה זכאי לביטול העיסקה ו/או פיצוי עקב עיכוב במשלוח בדואר ישראל.

5.4 האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כלשהו באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג האתר ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט להלן.

5.5 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית האתר יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש, יתכן שהשילוח יהיה כרוך בתוספת תשלום. 

5.6 באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין האתר מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.

5.7 התקנון של דואר ישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו העסק מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. 

5.8 אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י העסק ו/או באפשרות הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו בקליניקה "מירה חן" בכתובת: שדרות רמז 16, בני ברק. האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור טלפוני כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות העסק ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.

5.9 התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. 

5.10 יודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית בתוך 48 שעות, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לאתר. לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח. ביטול עסקה כרוך בתשלום שיושת על הרוכש כפי המופיע בחוק.

5.11 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.(

5.12 משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר ישראל, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, האתר שומר על זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לאתר הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.כמו כן אם לא תהיה באותו הזמן אפשרות לשלוח בדרך שבחר הלקוח מכל סיבה שהיא בעלי האתר ישלחו את המוצר בדרך אחרת בתאום עם הלקוח ובלבד שהלקוח יהיה זמין באותה העת.

5.13 בעת תיאום האספקה, רשאי האתר לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

  1. 6. ביטול עסקה

6.1 האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

6.2 באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל. אם ביטל את ההזמנה לאחר 48 שעות יקבל את כספו בניכוי דמי המשלוח וחיוב של 5% ממחיר המוצר. אם ביטל הלקוח את ההזמנה לאחר מועד זה ועד 14 יום ממועד הרכישה, יהיה זכאי להשיב את המוצר ולקבל בעבורו שובר זיכוי להזמנה עתידית. את הודעת הביטול יש לשלוח במסגרת הזמנים הנקובים לעיל לדואר אלקטרוני: [email protected]  

 6.3זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:

6.3.1 לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

6.3.2 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

 6.3.3מוצרים המוגדרים כתרופה (כולל תרופה ללא מרשם), או כתוסף תזונה.

6.4 ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני [email protected]

6.5 ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב למירה חן, שדרות רמז 16 בני ברק, 5158845.

6.6 העסק יחליף ו/או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן: 

6.6.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום. 

6.6.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

6.6.3המוצר יישלח בדואר למירה חן, שדרות רמז 16 בני ברק 5158845.

6.6.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. הלקוח יתיר למפעילי האתר להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר. 

6.6.5 האתר רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו באחר, על פי שיקול דעתו.

6.7 במקרה של ביטול העסקה, העסק שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול.

6.8 האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.8.1.   עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול(" 

6.8.2.   אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.8.3.   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת העסק  את המשך פעילות האתר.

6.8.4.   במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר.

6.8.5.   במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

6.8.6.   בכל מקרה, שלדעת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

6.8.7  ובכל מקרה אחר, לפי שיקול דעתו של העסק.

 6.8.8   אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי העסק לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי העסק להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

6.8.9    מימש האתר את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 

  1. 7. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח

7.1 בעת רכישה יהא על הלקוח לספק כל מידע נוסף הנדרש ממנו לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. 

7.2 מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. 

7.3 מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לעסק לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים. 

7.4 האתר מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי האתר לגורמים שלישיים חיצוניים. 

7.5כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי המפורטות בתקן PCI האתר לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. 

7.6 המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מדי פעם בנוגע למבצעים  מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר. 

7.7 האתר לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:

7.8.1 אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

7.8.2 לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.

7.8.3  במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

7.8.4 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לאתר.

7.8.5        במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע          

      באתר ו/או בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר.

7.8.6      במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי     

     או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

7.9  העסק שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר, מידע אודות הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם צפה, וכל מידע אחר.

7.10   העסק שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

  1. 8. אחריות

8.1.  העסק  שולח את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על הלקוח להודיע על כך לעסק באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדוא"ל: [email protected] .  יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו לעסק ככל שיידרש. העסק ישלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת פריט חליפי.

 8.2כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.

8.3 האחריות של העסק למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

8.4 כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: המידע), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש בכל מוצר אשר נמכר באתר, יש להתייעץ ברופא או גורם מקצועי אחר. יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו. 

8.5 האתר לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם. 

 8.6האתר לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר. 

8.7 האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

  1. 9. קניין רוחני

 

9.1 זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל”מירה חן – המרכז לקוסמטיקה ואסטטיקה רפואי מתקדמת” ובעלה או לאחרים, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש. 

9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "מירה חן" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של האתר בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

9.3 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של העסק מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

9.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של העסק מראש ובכתב.

9.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של העסק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

9.6 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

  1. 10. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר מירה חן – המרכז לקוסמטיקה ואסטטיקה רפואית יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה ביה"ד הרבני בבני ברק.